*** PRI NAS ČRNI PETEK ŠE TRAJA! ***
PREVERITE NAŠO PONUDBO IN NE ZAMUDITE PRILOŽNOSTI ZA POSEBEJ UGODEN NAKUP!
Za naročilo nas lahko tudi pokličete na
041  676 218   
ali nam pišete na
0
0.00 0 izdelki

V košarici ni izdelkov.

Je za namestitev sončne elektrarne potrebno gradbeno dovoljenje?

V zadnjih letih smo priča hitremu porastu zanimanja za obnovljive vire energije, pri čemer med najbolj priljubljenimi rešitvami za trajnostno proizvodnjo električne energije izstopajo sončne elektrarne. 

Investicija v sončno elektrarno zmanjšuje stroške za električno energijo, hkrati pa veča neodvisnost uporabnikov od konvencionalnih virov energije ter ima pozitiven vpliv na okolje. Ker so v zadnjih letih postale tudi finančno nekoliko dostopnejše, se za njihovo namestitev odloča vse več gospodinjstev in podjetij.

Ob naraščajoči priljubljenosti sončnih elektrarn pa se pojavlja vrsta vprašanj in dilem, s katerimi se soočajo potencialni uporabniki. Med njimi je eno najpogostejših vprašanj, ali je za namestitev potrebno gradbeno dovoljenje.

dovoljenje za sončno elektrarno

Kakšni so zakonski okviri in predpisi ter kdaj je gradbeno dovoljenje zares potrebno? 

Pri postavitvi sončnih elektrarn v Sloveniji je potrebno upoštevati vrsto zakonov in uredb, ki jih urejajo različni vidiki tega področja:

 1. Energetski zakon
  • Ureja področje energetike, vključuje pravila za delovanje energetskega trga, pravice in obveznosti udeležencev ter pogoje za varno in zanesljivo oskrbo z energijo.
 2. Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije 
  • Določa ukrepe za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, vključno s finančnimi spodbudami, pogoji za pridobitev podpor in druge ukrepe za povečanje deleža obnovljivih virov v energetski bilanci.
 3. Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom 
  • Ureja pogoje in postopke za postavitev manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali s soproizvodnjo toplote in elektrike z visokim izkoristkom.
 4. Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije 
  • Določa pogoje za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov, vključno z omejitvami glede moči naprav in zahtevami za priključitev na omrežje.
 5. Gradbeni 
  • Ureja področje gradnje objektov, vključno z izdajanjem gradbenih dovoljenj, nadzorom nad gradnjo in pogoji za uporabo objektov.
 6. Uredba o razvrščanju objektov
  • Določa merila za razvrščanje objektov glede na njihovo zahtevnost in vpliv na okolje, kar vpliva na potrebna dovoljenja in postopke pri gradnji.

Sorodno branje: Izračun sončne elektrarne: popoln vodič v 2024

Ali je za namestitev sončne elektrarne oziroma fotovoltaične naprave potrebno gradbeno dovoljenje, je odvisno od moči naprave, lege postavitve (samostojno ali na/ob obstoječem objektu) in načina priklopa.

Samostojne fotonapetostne elektrarne, ki se ne postavljajo na ali ob obstoječ objekt, temveč se samostojno gradijo na terenu na svojo konstrukcijo, se razvrščajo med:

 • Manj zahtevne objekte, katerih moč ne presega do vključno 1 MW.
 • Zahtevne objekte, če je njihova moč nad 1 MW.

Za te sončne elektrarne gradbeno dovoljenje je potrebno, ob tem pa mora investitor prijaviti tudi začetek gradnje in pridobiti uporabno dovoljenje.

Če se fotovoltaične naprave postavljajo na ali ob obstoječ objekt, je pomembna tudi razlika, ali se postavlja naprava za samooskrbo v skladu z Uredbo o samooskrbi na OVE ali manjša naprava za proizvodnjo energije v skladu z Uredbo o manjših napravah na OVE (obnovljive vire energije) in SPTE (sočasne proizvodnje toplote in električne energije). 

V obeh primerih gradbenega dovoljenja ni potrebno pridobiti

Investitor mora za postavitev manjše naprave pri zahtevi za priključitev priložiti izjavo na obrazcu, določeno v prilogi navedene uredbe, s katero izjavlja, da je njegova naprava manjša proizvodna naprava in da so se pri montaži upoštevale vse predpisane zahteve iz te uredbe.

Če niso izpolnjeni pogoji iz Uredbe o samooskrbi na OVE, niti pogoji iz Uredbe o manjših napravah na OVE in SPTE (npr. naprava presega moč 1 MW, se ne gradi na funkcionalnem zemljišču ob objektu), ne gre za postavitev naprave, temveč za gradnjo fotonapetostne elektrarne s klasifikacijo CC-SI 23020, in je zanjo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, prijaviti začetek gradnje in pridobiti uporabno dovoljenje.

To je odvisno od tipa elektrarne:

Naprave za individualno samooskrbo (ki so priključene na notranjo inštalacijo stavbe in se uporabljajo “za delovanje stavbe”):

 • Gradbeno dovoljenje ni potrebno, če je sončna elektrarna postavljena v, na oziroma ob objektu.
 • Če je naprava postavljena na oddaljeno zemljišče, je gradbeno dovoljenje potrebno, čeprav gre za napravo za individualno samooskrbo.

Ostale proizvodne naprave (samooskrba večstanovanjske stavbe, skupnost OVE in naprave, ki niso namenjene samooskrbi, temveč prodaji proizvedene električne energije):

 • Za te sončne elektrarne gradbeno dovoljenje ni potrebno, če so izpolnjeni pogoji po Uredbi o manjših napravah na OVE in SPTE.
 • Če gre za večje naprave ali samostojne naprave, ki niso postavljene na ali ob objektu, je potrebno pridobiti gradbeno in uporabno dovoljenje.

Pri postavitvi sončnih elektrarn je ključnega pomena, da razumemo koncepte različnih vrst elektrarn in s tem povezane zahteve glede gradbenega dovoljenja. 

Elektrarne za samooskrbo, ki so nameščene na ali ob obstoječe stavbe in so namenjene delovanju objekta, so izvzete iz obveznosti pridobivanja gradbenega dovoljenja. 

To velja pod pogojem, da so izpolnjeni določeni kriteriji, kot so opredeljeni v Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in Uredbi o manjših napravah na OVE in SPTE. Ti kriteriji vključujejo, da elektrarne ne presegajo določene moči in so postavljene v skladu z vsemi predpisanimi tehničnimi zahtevami.

Samostojne sončne elektrarne, ki niso nameščene na obstoječih stavbah, ampak se gradijo kot samostojni objekti na terenu, so pogosto podvržene strožjim regulacijam. Za te sončne elektrarne gradbeno dovoljenje, kot že omenjeno, je potrebno. Ta strožja regulacija zagotavlja, da samostojne elektrarne izpolnjujejo vse varnostne in okoljske standarde.

Pri sistemih z nazivno močjo pod določenim pragom, do vključno 1 MW, so zahteve glede gradbenega dovoljenja pogosto manj stroge. 

Če so te naprave namenjene samooskrbi in izpolnjujejo pogoje iz Uredbe o samooskrbi z OVE, gradbenega dovoljenja ni potrebno pridobiti. Za take sisteme je postopek enostavnejši in hitrejši, kar spodbuja širšo uporabo manjših sončnih elektrarn.

Balkonska sončna elektrarna je manjša in ne zahteva gradbenega dovoljenja ali soglasja. Idealna so za pokrivanje manjšega dela potreb po električni energiji, za še večji izkoristek proizvedene električne energije, pa jih je možno nadgraditi tudi z manjšimi hranilniki, primernimi prav za balkonske sončne elektrarne.

balkonska soncna elektrarna

Če je za gradnjo sončne elektrarne potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je postopek sledeč:

 1. Pridobitev lokacijske informacije na občini
 2. Pridobitev projektnih pogojev (pri upravljalcu električnega omrežja)
 3. Izdelava projektne dokumentacije (PZI in PGD)
 4. Pridobitev soglasja na projekt (izda upravljalec električnega omrežja na podlagi izdelane projektne dokumentacije)
 5. Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja na upravno enoto
 6. Izdaja gradbenega dovoljenja (upravna enota)
 7. Postavitev sončne elektrarne
 8. Pridobitev soglasja za poskusni priklop (soglasje izda upravljalec električnega omrežja)
 9. Izvedba meritev in preizkus delovanja
 10.  Pridobitev soglasja za priklop
 11.  Tehnični pregled objekta (upravna enota)
 12.  Pridobitev uporabnega dovoljenja (izda upravna enota)
 13.  Priklop elektrarne na omrežje in obratovanje (ko je elektrarna priklopljena na omrežje in začne obratovati, se pri Javnem agenciji RS za energijo vloži vloga za uvrstitev v register proizvodnih naprav)
 14. Pridobitev DEKLARACIJE PROIZVODNE NAPRAVE (JARSE)
 15. Pridobitev POTRDILA O IZVORU (dokazuje, da je proizvedena električna energija iz obnovljivih virov ali soproizvodnje z visokim izkoristkom)

V nekaterih primerih je torej za postavitev sončne elektrarne gradbeno dovoljenje res potrebno pridobiti, kar vključuje nekaj korakov in birokracije. Naj pa vas to ne odvrne od investicije v zeleno in varčno prihodnost. 

Za več nasvetov in informacij smo vam z veseljem na voljo! 

Energen, d.o.o.
Bežigrajska cesta 2
3000 Celje
Slovenia


Tel.: 041 676 218
 
Copyright © 2023 Energen d.o.o. Vse pravice pridržane.
cartcross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram