*** PRI NAS ČRNI PETEK ŠE TRAJA! ***
PREVERITE NAŠO PONUDBO IN NE ZAMUDITE PRILOŽNOSTI ZA POSEBEJ UGODEN NAKUP!
Za naročilo nas lahko tudi pokličete na
041  676 218   
ali nam pišete na
0
0.00 0 izdelki

V košarici ni izdelkov.

Nagradna igra Vklopi sonce

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI ENERGEN »Vklopi sonce«
(v nadaljevanju: »Pravila«)

1. ČLEN: ORGANIZATOR
Organizator nagradne igre »NAGRADNA IGRA: »Vklopi sonce« (v nadaljevanju: »nagradna igra«) je Energen d.o.o., Bežigrajska cesta 2, 3000 Celje, Slovenija (v nadaljevanju: »organizator«).

2. ČLEN: TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra poteka od 27. julija 2023 do 30. septembra 2023.

3. ČLEN: NAMEN NAGRADNE IGRE
Namen nagradne igre je promocija izdelkov Vklopi sonce in aktivnosti na spletni strani in v sklopu sejemskih predstavitev.

4. ČLEN: NAKUP NI POGOJ ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. ČLEN: KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo:
• vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji

Za sodelovanje v nagradni igri mora biti izpolnjen zgoraj omenjeni pogoj. Sodelujoče osebe v nagradni igri se lahko preko e-pošte: info@vklopisonce.si odjavijo od sodelovanja v nagradni igri. V primeru odjave preko e-pošte v zadevo sporočila zapiše »Odjava od nagradne igre: NAGRADNA IGRA Vklopi sonce«, v telo sporočila pa svoje osebne podatke (ime, priimek, e-naslov).
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, ki na kakršen koli način sodelujejo pri pripravi nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati člani komisije za žreb. V primeru, da je izžrebana katera izmed navedenih oseb, se žreb šteje za neveljavnega in se naknadno stopi v stik z rezervnim izžrebancem.

6. ČLEN: KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri je možno sodelovati na spletni strani vklopisonce.si ali sejemski stojnici Vklopi sonce v Gornji Radgoni in Celju, kjer sodelujoči izpolnijo anketo na spletni strani ali prijavni obrazec za nagradno igro v pisni obliki in oddajo v pripadajočo škatlo za nagradno igro. Nakup katerih koli izdelkov Vklopi sonce ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodeluje le oseba, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ki jih opredeljujejo ta Pravila.
Sodelovanje v nagradni igri mora biti opravljeno v času trajanja nagradne igre, ki je opredeljeno v 2. členu tega dokumenta. Sodelovanje, ki bodo izvršena izven navedenega obdobja, ne bodo upoštevana pri žrebu za nagrade.

7. ČLEN: NAGRADNI SKLAD
Nagradni sklad je sestavljen iz 1 glavne nagrade 4 stranskih nagrad. Nagrade se bodo podeljevale z žrebom na način, ki je opisan v nadaljevanju.

Glavna nagrada
1x ULTRALAHKA BALKONSKA SONČNA ELEKTRARNA VKOLPI SONCE 400 v vrednosti 950 € (1 glavna nagrada)

Stranske nagrade – 4 stranske nagrade
2x KAPA Vklopi sonce
2x Frizbi Vklopi sonce

Od vrednosti nagrade, ki presega 42,00 EUR, bo organizator za izžrebanca plačal akontacijo dohodnine. Izžrebanec ne more zahtevati nagrade v večjih količinah.

Izžrebanec je upravičen le do nagrade, za katero je bil izžreban. Izžrebanec lahko prejme največ eno nagrado. Nagrade ni možno zamenjati za druge storitve ali izdelke. Nagrade niso prenosljive in niso izplačljive v gotovini. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre.

8. ČLEN: POTEK NAGRADNE IGRE IN NAGRADNI ŽREB
Nagradna igra poteka od 28. julija 2023 do 30. septembra 2023. Skupaj bo izžrebanih 5 prejemnikov nagrad (1 glavna in 4 stranskih nagrad). V žreb bodo uvrščene vse veljavne prijave, ki bodo opravljene v času trajanja nagradne igre (do datuma žreba v času trajanja nagradne igre) in jih je organizator prejel v času trajanja nagradne igre.

Datum žreba: 2. oktobra 2023, ob 13.00 uri

Žreb bo opravljen na sedežu organizatorja – Energen d.o.o., Bežigrajska cesta 2, 3000 Celje, Slovenija. Žrebanje ne bo javno. Pri žrebanju bo sodelovala tričlanska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. O poteku žrebanja se piše zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije. V primeru, da se prvi izžrebanec odpove nagradi ali do nje ni upravičen, se naknadno opravi dodatni žreb za rezervne izžrebance.

9. ČLEN: RAZGLASITEV IZŽREBANCEV IN SPREJEM NAGRAD
Izžrebane osebe bodo objavljene na spletni strani www.vklopisonce/nagradna-igra in se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z javno objavo podatkov (ime in priimek, domači kraj) na spletni strani www.vklopisonce/nagradna-igra.

Nagrada se ne podeli:
če izžrebanec ne izpolnjuje pogojev glede sodelujočih, določenih v 5. členu teh Pravil;
če se ugotovi, da je sodelujoči v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre;
če je izžrebanec v tej nagradni igri že prejel nagrado;
če izžrebanec organizatorju pisno izjavi voljo, da se nagradi odpoveduje.

Datum izročitve nagrade:
Organizator bo nagrajencem nagrado odposlal po pošti v 14. dneh od razglasitve na spletni strani www.vklopisonce.si/nagradna-igra. Organizator ne odgovarja, če izžrebanec ne more prevzeti ali koristiti nagrade zaradi okoliščin, ki niso odvisne od organizatorja.

10. ČLEN: DAVČNE OBVEZNOSTI
Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. člena ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Ker določene nagrade v tej nagradni igri presegajo zakonsko mejo 42,00 EUR, bo organizator odvedel in plačal akontacijo dohodnine.

11. ČLEN: MOŽNOST PREKINITVE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti (višja sila). Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni prek spletne strani www.vklopisonce.si/nagradna-igra. S trenutkom objave prekinitve nagradne igre na spletni strani se šteje, da so bili o tem obveščeni vsi sodelujoči. Obvestilo o morebitnem nadaljevanju nagradne igre se objavi na spletni strani www.vklopisonce.si/nagradna-igra vsaj 3 dni pred nadaljevanjem.

12. ČLEN: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni in se strinjajo, da organizator nagradne igre na podlagi zakonitega interesa, od dne prijave za sodelovanje v nagradni igri do preklica, obdeluje naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov, e-mail in telefonsko številko vseh sodelujočih v nagradni igri za obveščanje o rezultatih žrebanja, o različnih marketinških akcijah, popustih, dogodkih, novostih, pridobivanje mnenj kupcev, ali drugih obvestilih podjetja Energen d.o.o. Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva prenehanje obdelave njegovih podatkov za namene trženja in izbris njegovih podatkov s pisno zahtevo, ki jo pošlje na elektronski naslov info@vklopisonce.si ali na naslov Energen, d.o.o., Bežigrajska cesta 2, 3000 Celje s pripisom »GDPR«. V kolikor sodelujoči poda takšno zahtevo pred zaključkom nagradne igre, bo organizator štel, da lahko njegove osebne podatke obdeluje zgolj za namen sodelovanja v nagradni igri skladno s temi pravili (sodelovanje, objava dobitnikov, obveščanje o nagradi, obračun akontacije dohodnine).

Vsi sodelujoči v nagradni igri dovoljujejo pošiljanje marketinških obvestil od istega dne prijave nagradne igre in vse do preklica. S sodelovanjem v tej nagradni igri, so vsi sodelujoči seznanjeni, da organizator lahko obdela navedene osebne podatke, ki so jih podali ob prijavi, v namen sodelovanja v nagradni igri.

Osebni podatki sodelujočih v nagradni igri so varovani v skladu z veljavno zakonodajo in s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov ter vsakokrat veljavnimi Splošnimi informacijami o varovanju osebnih podatkov.
Nagrajenci nagradne igre morajo za prejetje nagrade organizatorju podati osebne podatke: ime, priimek, naslov, datum rojstva, davčna številka. Organizator bo prejete podatke uporabil izključno in samo za pošiljanje nagrade ter davčne obveznosti. Osebni podatki nagrajencev se hranijo v skladu s časovnim obdobjem, kot ga določa davčna zakonodaja.

Sodelujoči v nagradni igri lahko sodelovanje kadarkoli prekliče in zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravke, blokiranje in izbris osebnih podatkov ter vložitev pritožbe. Vsak sodelujoči lahko prekliče uporabo osebnih podatkov in njihov izbris z izjavo, ki jo pošlje na info@vklopisonce.si ali pisno po pošti na naslov Energen, d.o.o., Bežigrajska cesta 2, 3000 Celje.

Navedene pravice ter postopki varovanja in obdelave so podrobneje opredeljeni v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so na voljo na spletni strani www.vklopisonce.si. Žrebanje med sodelujočimi bo izvedeno anonimno in naključno. Pogoj za osvojitev nagrade je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila, da je izžrebani sodelujoči kršil pravila.

13. ČLEN: ODGOVORNOST ZA MOREBITNO ŠKODO
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica te nagradne igre oz. prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

Organizator ni odgovoren za kakršne koli okvare omrežja, komunikacije, nepopolno delovanje elektronske pošte sodelujočega ali za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Organizator prav tako ni odgovoren za primer, da je sodelujoči v prijavni obrazec vpisal napačen, neveljaven ali nedelujoč elektronski naslov.

14. ČLEN: SPORI IN PRITOŽBE
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Za morebitne spore je pristojno krajevno sodišče Republike Slovenije.

15. ČLEN: KONČNE DOLOČBE
Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri, s tem izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in z njimi soglaša. Pravila bodo objavljena na spletni strani www.vklopisonce.si/nagradna-igra, veljati pa začnejo z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani vklopisonce.si. V primeru vprašanj v zvezi z nagradno igro nas lahko kontaktirate na: info@vklopisonce.si

V Celju, 27.7. 2023.,
Energen d.o.o.
Energen, d.o.o.
Bežigrajska cesta 2
3000 Celje
Slovenia


Tel.: 041 676 218
 
Copyright © 2023 Energen d.o.o. Vse pravice pridržane.
cartcross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram